fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp
Måttband som en bild för att påvisa att sidan handlar om stress och hur du kan mäta din stressnivå

Nu kan du mäta
stress med
Stressmätaren

Mindtemps stressmätare

Vad är stress?

Stress är kroppens sätt att reagera på olika typer av påfrestningar. När vi upplever situationer som kroppen tolkar som farliga eller utmanande aktiveras stressresponsen.

Detta är fullt naturligt och en del av vårt inbyggda försvarssystem. Problemet uppstår när stressen blir för långvarig eller upprepad, då kan det leda till både psykisk och fysisk ohälsa.

Symtom på långvarig stress kan vara huvudvärk, magproblem, sömnproblem, ångest, nedstämdhet och svårt att varva ner. Därför är det viktigt att vara medveten om sin egen stressnivå och vid behov vidta åtgärder för att minska stressen.

Genom att regelbundet mäta din stressnivå får du en indikation på hur du mår och om du behöver justera ditt liv för att må bättre.

Vår kostnadsfria stressmätning är ett enkelt verktyg för självinsikt som kan hjälpa dig att bibehålla hälsan.

Vill du veta mer om stress?

Har du koll på din stressnivå?

Hur kan man mäta stress?

Det finns olika sätt att mäta stress, både med objektiva och subjektiva metoder.

Objektiva mätningar som tittar på fysiologiska stressreaktioner i kroppen kan till exempel vara nivåer av stresshormonet kortisol i saliv, mäta blodtryck eller hjärtrytmvariabilitet.

Subjektiva mätmetoder utgår istället från individens egen upplevelse av sin stressnivå. Detta fångas upp genom olika typer av frågeformulär och skattningsskalor.

Vår stressmätare är ett exempel på en subjektiv mätmetod, där personen får skatta sitt aktuella mående utifrån 18 frågor kring vanliga stressymptom. Totalpoängen ger sedan en bild av den upplevda stressen just för stunden.

Andra etablerade subjektiva mätmetoder är PSS (Perceived Stress Scale) och DASS (Depression Anxiety Stress Scales) där deltagaren får ta ställning till påståenden om tankar, känslor och uppfattningar kring stress.

Både objektiva och subjektiva mätmetoder har för- och nackdelar. De kan med fördel kombineras för att ge en så heltäckande bild som möjligt. Viktigast är att mätningarna upprepas över tid, för att se trender och utvärdera effekten av olika åtgärder för att minska stressen.

Stress är kroppens sätt att reagera på olika typer av påfrestningar. När vi upplever situationer som kroppen tolkar som farliga eller utmanande aktiveras stressresponsen.

Detta är fullt naturligt och en del av vårt inbyggda försvarssystem. Problemet uppstår när stressen blir för långvarig eller upprepad, då kan det leda till både psykisk och fysisk ohälsa.

Symtom på långvarig stress kan vara huvudvärk, magproblem, sömnproblem, ångest, nedstämdhet och svårt att varva ner. Därför är det viktigt att vara medveten om sin egen stressnivå och vid behov vidta åtgärder för att minska stressen.

Genom att regelbundet mäta din stressnivå får du en indikation på hur du mår och om du behöver justera ditt liv för att må bättre.

Vår kostnadsfria stressmätning är ett enkelt verktyg för självinsikt som kan hjälpa dig att bibehålla hälsan.

Hur funkar vår stressmätare?

Vår stressmätare är framtagen för att ge en bild av den upplevda psykologiska stressen hos den som besvarar frågorna.

Mätningen täcker in områden som påverkar välbefinnandet när stressen är för hög eller långvarig.

Det handlar till exempel om känslor av oro, ångest, irritation och nervositet. Även trötthet, utmattning och kognitiva problem som koncentrationssvårigheter och glömska ingår eftersom detta ofta hänger ihop med stress.

Genom frågor om sömn och vila fångas även förmågan till återhämtning upp. Tanken är att mätningen ska ge en bild av hur du mår psykologiskt och om stresspåslaget just nu är på en hälsosam nivå eller om det börjar bli för högt.

Du får helt enkelt reda på om det finns signaler på att du behöver pausa och hitta vägar för att få ner stressen, eller om du mår bra och är i balans.

Vår stressmätare består av totalt 18 frågor som täcker olika aspekter av stress, såsom trötthet, irritation, oro, nedstämdhet och kognitiva problem. Frågorna har utformats baserat på välbeprövade psykologiska test som använts i forskningen under många år.

Du som besvarar frågorna får ange i vilken grad varje påstående stämmer in på dig just nu, på en skala 1-7. 1 betyder att påståendet inte alls stämmer och 7 betyder att det stämmer helt och hållet. Exempel på påståenden kan vara “Jag känner att jag fått nog” eller “Jag känner mig alert”.

När du besvarat alla 18 frågor summeras dina svar och skickas till din mail. Din stressnivå presenteras sedan i skala 1-7, där 1 visar mycket låg aktuell stress och 7 visar mycket hög aktuell stressnivå. På så vis får du en indikation på hur din stressnivå ser ut just nu.

Stressade kollegor? Minska stress i din organisation

Att minska stress i en organisation är avgörande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och presterar på topp. Vår stressmätare kan vara ett användbart verktyg för detta.

Genom att låta alla i personalen göra mätningen regelbundet får ni en samlad bild av stressläget. Eventuella riskgrupper som sticker ut med höga poäng kan identifieras och få extra stöd i tid. Om resultatet visar generellt förhöjda stressnivåer under perioder med många deadlines vet ni att insatser behövs just då. Att synliggöra stressen på detta sätt underlättar att sätta in rätt åtgärder.

Utöver mätningarna rekommenderar vi att ni ser över organisatoriska faktorer som kan påverka stressen.

Detta kan till exempel handla om arbetsbelastning, kontrollmöjligheter, förutsägbarhet, socialt stöd och feedback. Även områden som möteskultur och effektivisering av processer bör ses över.

Inför gärna regelbundna avstämningar där medarbetarna får ge sin bild av situationen. Lyft fram goda exempel i teamet som kan inspirera. Och glöm inte att fira framgångar tillsammans!

Genom att systematiskt arbeta för att minska stress på arbetsplatser kan vi få ett friskare och produktivare näringsliv. Bättre hälsa och mer harmoniska organisationer skulle gynna oss alla. Så låt oss ta detta på största allvar – tillsammans kan vi minska stressen!

Stressmätare i appen

Mindtemp är en digital hälsocoach där du kan mäta din stress, men framförallt få hjälp att skapa en bättre hälsa med lägre stress.

I appen kan du göra stressmätningar och få en historik över din utveckling. 

Som vi nämnt är vår stressmätning helt kostnadsfri att använda. Mätningen tillhandahålls som en gratis tjänst för att ge människor ett enkelt verktyg för självinsikt kring stress och mående. Vår förhoppning är att så många som möjligt ska kunna dra nytta av att testa stressmätaren och bli mer medvetna om sina egna stressignaler och hälsa.

Dela gärna länken till familj, vänner och kollegor om du tror att de också skulle ha nytta av att testa. Ju fler som blir uppmärksamma på hur stress påverkar dem, desto bättre folkhälsa kan vi uppnå. Ta hand om dig och dina nära genom att hålla koll på stressnivån!

Kolla din stressnivå redan nu, klicka och svara på frågorna. Det tar 30 sekunder.

För att genomföra vår stressmätning och få reda på din aktuella stressnivå, klicka på knappen “Gör stressmätningen här!” här nedanför. Du kommer då till ett frågeformulär med totalt 18 påståenden.

Läs igenom varje påstående noga och ange hur väl det stämmer in på dig just nu genom att klicka i en siffra 1-7. Kom ihåg att 1 = stämmer inte alls och 7 = stämmer helt. Det finns inga rätt eller fel, utan svaren handlar bara om din personliga upplevelse i denna stund.

Det är viktigt att du svarar ärligt på frågorna för att få ett rättvisande resultat. Ta den tid du behöver för att tänka igenom dina svar.

När du besvarat alla 18 påståenden får du direkt se din sammanlagda poäng som översatts till en stressnivå 1-7. Hela mätningen tar ca 30 sekunder – 1 minut att genomföra. Klicka på knappen nedan när du är redo att börja!

Vanliga frågor om stress och att mäta stress

Mindre stress och mer psykologisk trygghet på din arbetsplats

Vad är ett stresstest?

Ett stresstest är en metod för att mäta en persons aktuella upplevda stressnivå. Det går ut på att man får besvara frågor som fångar vanliga stressymptom och tecken på ökad psykisk belastning.

Stresstester kan se olika ut men innehåller ofta påståenden kring känslor av oro, ångest, irritation, trötthet och kognitiva problem som koncentrationssvårigheter. Även frågor om sömn, vila och allmänt välbefinnande brukar ingå.

Personer som gör vårt stresstest får ta ställning till i vilken grad varje påstående stämmer in just för tillfället, på en skala 1-7. Ju högre siffra, desto mer instämmande.

Utifrån svaren räknas sedan en totalpoäng ut. Denna poängspeglar den upplevda stressnivån hos personen när testet genomfördes. Ju högre poäng, desto högre aktuell stress.

Stresstester är alltså ett enkelt sätt att få en ögonblicksbild av hur man mår psykiskt och om stressen ligger på en hälsosam nivå eller börjar bli för hög. Det kan vara ett användbart verktyg för självreflektion och att bli medveten om sina stressignaler.

Vad är en normal stressnivå?

Vad som är en normal stressnivå är individuellt och varierar från person till person. Det viktiga är att stressen inte blir för hög eller långvarig, eftersom det då kan leda till psykisk och fysisk ohälsa.

En låg till måttlig grad av stress är en del av vardagen för de flesta. Att känna sig lite stressad i perioder behöver inte vara skadligt, så länge man får tid att återhämta sig och varva ner. Tecken på normal stress kan vara att man ibland känner anspänningar, orolig eller irriterad.

Om stressen däremot blir för hög och långvarig kan varningssignaler vara:

  • Återkommande huvudvärk eller magont

  • Svårt att varva ner och sova

  • Nedstämdhet och oro som inte går över

  • Svårt att koncentrera sig

  • Hjärtklappning och andningsbesvär

Om man upplever flera av dessa symptom kan det vara tecken på att stressen gått över det som kan anses vara en normal stressnivå. Regelbundna mätningar av stressnivån kan hjälpa en att bli medveten och sätta in åtgärder i tid.

Att hitta en lagom balans mellan belastning och återhämtning är idealet för att må bra. Lyssna till kroppens signaler och anpassa gärna stressen efter livssituationen.

Kan man se om man är stressad på ett blodprov?

Det går inte att se den upplevda stressen direkt i ett vanligt blodprov. Däremot kan vissa blodvärden påverkas av långvarig stress.

Ett sådant är halten av stresshormonet kortisol. Vid långvarig stress kan kortisolnivån vara förhöjd under längre perioder, vilket kan mätas i blodet.

Även blodsocker och blodfetter kan påverkas negativt av stress. Till exempel kan långvarigt förhöjda blodfetter som kolesterol vara tecken på att kroppen utsatts för mycket stress under en längre tid.

Vita blodkroppar och inflammation i kroppen är också kopplat till stress. Har man en infektion eller inflammation kan stressen förvärra detta ytterligare.

Så även om man inte kan se den upplevda stressen direkt, kan vissa indirekta effekter av långvarig stress synas på blodvärden. Men ett blodprov ger endast en liten del av bilden. Den bästa indikationen på hur stressad man känner sig får man genom att mäta den subjektiva upplevelsen via frågeformulär och skattningsskalor.