fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Trygghetsmätare

Psykologisk trygghet är en delad tro på att teammedlemmar känner sig trygga att ta mellanmänsklig risk, ställa frågor och erkänna misstag. Det är en viktig ingrediens för högpresterande team, eftersom det gör att människor kan dela sina idéer och lära av varandra utan rädsla för att bli bedömda eller bestraffade.

Det finns ett antal sätt att mäta psykologisk trygghet, men ett av de vanligaste är genom enkäter. Dessa enkäter kan ställa frågor om hur bekväma teammedlemmar känner sig att dela sina idéer, erkänna misstag och be om hjälp. De kan också ställa frågor om hur stödjande teammedlemmar känner att deras ledare är, och hur väl de känner sig lyssnade på och värderade.

Ett annat sätt att mäta psykologisk trygghet är genom observation. Genom att observera teammedlemmar i möten och andra interaktioner kan du få en känsla för hur bekväma de känner sig att ta risker, uttala sig och dela sina idéer. Du kan till exempel leta efter saker som:

  • Känner sig teammedlemmar bekväma att ställa frågor, även om de avviker från gruppens idéer?
  • Är teammedlemmar villiga att erkänna misstag och lära sig av dem?
  • Känner sig teammedlemmar bekväma att dela nya idéer, även om de skiljer sig från status quo?
  • Känner teammedlemmar att de får stöd från sina ledare och kollegor?

Tror du att ditt team har hög psykologisk trygghet?

Det är viktigt att notera att psykologisk trygghet är ett komplext koncept, och det finns inget enskilt perfekt sätt att mäta det.

Men genom att använda en kombination av enkäter och observation kan du få en god förståelse för hur psykologiskt tryggt ditt team är.
Här är några tips för att mäta psykologisk trygghet:

  • Använd anonyma enkäter för att uppmuntra till ärlig feedback.
  • Ställ specifika frågor om hur teammedlemmar känner för att ta mellanmänskliga  risker, ställa frågor och erkänna misstag.
  • Observera teammedlemmar i möten och andra interaktioner för att få en känsla för hur bekväma de känner sig att uttala sig och dela sina idéer.


Leta efter både kvantitativa och kvalitativa data. Kvantitativ data kan ge dig en generell känsla för hur teamet presterar, medan kvalitativ data kan ge mer djupgående insikter i de specifika områden där teamet behöver förbättras.

Mät eller utvärdera psykologisk trygghet regelbundet för att följa upp framstegen över tid.

Genom att mäta psykologisk trygghet kan du identifiera områden där ditt team behöver förbättras och göra förändringar för att skapa en mer stödjande och inkluderande miljö.