fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Hållbart engagemang och hur du skapar WOW

Gallup visar på 10% förbättring av engagemang de senaste 20 åren. Det är positivt. Samtidigt har vi ca 15% av våra medarbetare som är aktivt o-engagerade, dessa 15% är direkt skadliga för vår kultur och team effektivitet.

 

Resterande 50% är indifferenta. Här hittar vi till exempel gruppen ”quite quitting”. Och 30% av våra mest engagerade medarbetare ligger på hög stress med risk för utmattning!

 

Hur kan vi arbeta smartare med engagemang för att skapa ett hållbart engagemang, och faktiskt skapa ökad glädje på arbetsplatsen? 

Motivationsteorin idag utgår från ”självbestämmandeteorin (på engelska self determination theory, SDT) med dess tre underkategorier;

 1. Kompetens
 2. Autonomi och
 3. Tillhörighet.

 

Dessa tre är alla viktiga. Men när vi tittar på forskningen kring effektiva team så är det tillhörighet som sticker ut.

Googles forskning kring effektiva team inkluderar ovanstående. Men det som sticker ut är tillhörighet, och att verkligen våga och kunna uttrycka sina tankar i gruppen. Detta är ett eget forskningsområde som kallas Psykologisk trygghet.

Forskning kring engagemang inkluderar inte välmående. Vi ”förutsätter” att alla medarbetare mår bra. Och det gör vi inte, mår bra alltså.

För att prestera krävs ett fysiologiskt påslag, stress. Läs mer om det här. 

30-40% av våra, dina och mina, kollegor ligger på hög stress. Det reducerar kognitiv och emotionell förmåga, förutom att risken för utmattning, dvs utbrändhet, är hög för dessa. Lägre emotionell och kognitiv förmåga leder till lägre produktivitet samt ökad risk för konflikter och kvalitetsbrister.

Vårt välmående har en påverkan på vårt engagemang. Kopplingen är däremot inte alltid tydlig. Vi kan ha högt engagemang och inte må bra som jag beskriv i inledningen till webbinariet.

Mindtemp argumenterar att vi kan och ska arbeta mer med teorier från den Positiva psykologin. Mindtemp anger att 1. Metoder från den positiv psykologi skapar ökat välmående och 2 lyfter vårt engagemang. Genom att inkludera metoder från den positiva psykologin kan vi alltså skapa hållbart engagemang.

Under webbinariet använde vi Martin Seligmans’ modell PERMAH. Bokstavskombinationen står för Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment och Health. Och en central del i arbetet med positiv psykologi är vår emotionella förmåga.

 

Studier kring positiv psykologi visar inte bara på ökat engagemang utan också på en stark koppling (korrelation) till bättre resultat.

Något som inte finns med i PERMAH modellen är altruism som också inkluderas i positiv psykologi forskningen och visat sig vara ett bra stöd för välmående.

Mindtemps lösning bygger på att användaren får hjälp att skapa ökad självinsikt och självledarskap, baserat på emotionell förmåga.

Mindtemp avidentifierar och aggregerar användarens data för analyser kring teamets förmåga att samarbeta och prestera.

Dessa analyser ger underlag för bättre dialog och samverkan i teamen. Samtidigt som linjechefer, HR och andra beslutsfattare får datadrivet underlag för kontinuerligt förbättringsarbete och bättre beslutsfattande.

Vill du veta mer om Mindtemps modell för att skapa hållbart engagemang och effektiva team, kontakta hello@mindtemp.com eller ring Sverker 070 7204051.

 

Källhänsvisning:

 1. Engagemangsutveckling enligt Gallup
 2. Quite quitting enligt Gallup
 3. Självbestämmandeteorin
 4. Positiv psykologi
 5. Hur du snabbt kan skapa hållbart engagemang
 

 

Länkar till inspelning av webbinarie: 

 1. Inledning
 2. Motivationsteori
 3. Stress och engagemang
 4. Hållbart engagemang med positiv psykologi
 5. Sammanfattning

Har du förslag på hur vi kan utveckla våra webbinarier tar vi tacksamt emot dina förslag via hello@mindtemp.com